Naturarvet

Gammelskog

Sverige är ett land med mycket skog, det vet de flesta. Men inte lika många vet att bara en ytterst liten del är orörd skog, så kallad gammelskog. Det värsta är att hälften av de skogarna saknar säkert skydd, och att de avverkas snabbare än de skyddas. När gammelskog avverkas och naturen omvandlas till markberedda trädplantager, avges stora mängder koldioxid till atmosfären och hotade arter knuffas närmare utrotning. Ett stycke ovärderlig natur går förlorad för alltid.

Det vill Naturarvet ändra på.
Klicka här och var med oss på resan.
Klicka här för att läsa mer.

Bevarade skogar

Naturarvet har genom insamlingar köpt upp flera gammelskogar som nu är skyddade för all framtid. Just nu samlar vi in pengar till två förvärv som tillsammans utgör Fågelskärsuddens gammelskog på Gräsö i Uppland och ett förvärv som är Ullersjöbäckens gammelskog vid Stora Blåsjön i Jämtland. Läs mer om skogarna genom att klicka på bilderna nedan. Tillsammans bevarar vi det sköra livet på Jorden!


Att bidra till Naturarvet, vilket kan innefatta att skydda och bevara naturområden, nationalparker, biologisk mångfald och kulturella resurser, är av stort värde av flera anledningar:


1.  Bevara naturen och dess resurser: Naturarvet är en skattkista av biologisk mångfald och unika ekosystem. Genom att bidra till Naturarvet hjälper du till att skydda dessa värdefulla områden och bevara deras naturliga skönhet för nuvarande och framtida generationer att njuta av. Det handlar om att bevara och vårda naturens resurser och ekosystem som är viktiga för vår överlevnad och välbefinnande.


2.  Skydda hotade arter: Många naturområden och ekosystem är hem för hotade arter och växter. Genom att stödja Naturarvet bidrar du till att skydda och återställa deras livsmiljöer. Detta är avgörande för att bevara den biologiska mångfalden och säkerställa att hotade arter inte utrotas.


3.  Främja hållbart resande och turism: Naturarvet spelar en viktig roll i att främja hållbart resande och turism. Genom att skydda naturområden och nationalparker kan vi uppmuntra människor att njuta av naturen på ett ansvarsfullt sätt och främja ekoturism. Detta skapar inte bara ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen i lokala samhällen, utan hjälper också till att öka medvetenheten om vikten av att bevara naturresurserna.


4.  Bevara kulturellt arv: Naturarvet inkluderar också kulturella och historiska platser som är av betydelse för vårt kulturarv. Genom att bidra till Naturarvet bidrar du till att skydda och bevara dessa platser för kommande generationer att lära sig av och uppskatta. Detta främjar kulturell mångfald och hjälper till att bevara vår gemensamma historia och identitet.


5.  Mångsidiga fördelar: Att bidra till Naturarvet ger även andra fördelar, såsom förbättrad luftkvalitet, renare vattenresurser och möjligheten att njuta av utomhusaktiviteter som främjar hälsa och välbefinnande. Naturen har en terapeutisk och lugnande effekt på människor, och genom att stödja Naturarvet ger du möjlighet för fler att uppleva dessa fördelar.


Genom att bidra till Naturarvet kan vi alla spela en aktiv roll i att bevara och skydda våra naturområden, bevara biologisk mångfald och främja hållbarhet och välmående för både människor och planeten.