Rädda skogen

SKOGEN 

 

Skogar upprätthåller balansen i atmosfären, påverkar klimatet, renar luften vi andas och medverkar i vattnets kretslopp. Uppskattningsvis hälften av jordens ursprungliga skogar har försvunnit och det mesta har skett under de senaste 50 åren. Hoten mot skogarna kommer från många håll.Skog huggs nerför ved att elda med, för mer odlingsbar mark eller för bebyggelse. Skogsbolagen är ständigt på jakt efter värdefulla timmerstockar.

 

Regnskogen

För hundra år sedan så täckte världens regnskogar ungefär 14% av jordens landyta. I dag täcker de bara 7% – hälften av våra regnskogar har försvunnit under det senaste seklet. Att regnskogen helt enkelt försvinner och blir något annat än en levande, grönskande plats full av liv kallas för avskogning. Det är det absolut största hotet mot regnskogen. Ibland tas skogen bort för att marken ska användas till något annat, ibland lämnas den bara tom.

Avskogningen i tropikerna pågår hela tiden, men hur mycket varierar över tid och från plats till plats. Till exempel avskogades Atlantregnskogsregionen i Brasilien under 50- och 60-talet, medan Sumatra i Indonesien hade en enormt kraftig avskogning under 90- och 00-talet. 2021 identifierar WWF att det finns 24 större avskogningsregioner runt om i världen, alltså områden som helt eller delvis riskerar att avskogas. De flesta är i tropikerna och regnskogsområden och tillsammans uppgår dessa områden till 710 miljoner hektar.

Det som till mesta del driver på avskogningen är vi människor och vårt behov av olika jordbruksprodukter. Ofta rör det sig om storskaliga plantager av till exempelpalmolja och soja, eller träd som ska användas till pappersmassa. Även den ökande efterfrågan på billigt kött driver på att skogen tas bort för att ersättas med enorma områden för bete till kor. Utöver jordbruket som drivkraft för avskogning förekommer också idag en ökande gruvindustri i jakten på ovanliga ämnen och metaller till en ökande elektronikindustri. Detta leder på sina håll till omfattande avskogning och förstörelse. Även nya vägar, infrastruktur och dammar samt omfattande skogsbränder leder till ökad avskogning.

Drivkrafterna skiljer sig åt mellan olika geografiska regioner:

 

Skogen i Sverige

Skogen är Sveriges mest dominerande naturtyp och skog i olika former täcker ungefär 28 miljoner hektar – närmare 70 procent av landarealen. Jämfört med andra ekosystem finns det totalt flest antal arter i Sveriges skogar. Den svenska skogen är också värdefull för oss alla genom att tillhandahålla olika råvaror, berika våra möjligheter till turism och ge oss en jämn tillgång av rent vatten.

Förlust av livsmiljöer, överutnyttjande och jordbrukets expansion är de dominerande orsakerna bakom dagens förlust av arter.

Med sina 1600 kilometer är Sverige ett avlångt land med stora variationer för skogens arter, både när det gäller klimat och geologi. Hur stor påverkan vi står för i våra skogliga ekosystem varierar i landet. En tydlig konsekvens av vår påverkan är att vi idag endast har större intakta naturliga skogslandskap i den fjällnära skogen.

Sverige kan delas in i tre biogeografiska huvudregioner: den alpina, boreala och kontinentala regionen. Inom de här regionerna finns 15 olika skogliga naturtyper och av dem hamnar så många som 14 i kategorin ”inte gynnsam bevarandestatus”. Förenklat innebär det att dessa naturtyper inte når upp till de tröskelvärden som krävs för att bevara de naturligt förekommande arterna i de här skogarna. De huvudsakliga orsakerna är skogsbrukets negativa påverkan och ett bristande skydd. Andra orsaker är brist på naturliga störningar, som brand eller översvämning, men också skogsbete som gynnar skogliga arter.